T3. Th1 25th, 2022

Metro Hà Đông – Tô Hiệu, Hà Cầu, Hà Đông, Hà Nội