T2. Th5 17th, 2021

1 sào bằng bao nhiêu m2, bằng bao nhiêu thước

1 sào bằng bao nhiêu m2