T2. Th2 6th, 2023

1 sào bằng bao nhiêu m2, bằng bao nhiêu thước

1 sào bằng bao nhiêu m2